Report News in Asia

70% ของเด็กที่หนีออกจากงานโดยสมัครใจ

Posted on January 13, 2019 by admin

เด็ก ๆ ประมาณร้อยละ 70 ที่หนีออกจากบ้านทำเรื่องนี้ด้วยความสมัครใจเอกลักษ์ลุมพลจอมแคหัวหน้าโครงการกระจกเงาของผู้สูญหายและมูลนิธิโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ กลุ่มคนจรจัดที่ใหญ่ที่สุดมีอายุระหว่าง 11-15 ปีและอาจเป็นเพราะช่วงเวลานั้นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น พวกเขายังพัฒนาพันธบัตรรักโรแมนติกกับคนอื่น ๆ

กล่าวว่า Ekalak และในขณะที่พวกเขาเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นพวกเขาอาจถูกล่อลวงโดยใครบางคน สถิติที่รายงานถึงมูลนิธิกระจกแสดงว่ามีเด็กหายไป 423, 408 และ 310 คนในปี 2559, 2017 และ 2018 และ 70 เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาหนีออกจากบ้านด้วยตัวเอง ตามกฎหมายแล้วผู้ที่ล่อลวงเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีออกจากบ้านสามารถถูกจำคุกเป็นเวลาสามถึง 15 ปีและปรับระหว่าง 60,000 – 300,000 บาท