Report News in Asia

ปริมาณฝุ่นละอองเกินขีดจำกัด

Posted on March 5, 2019 by admin

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระงับกิจกรรมการก่อสร้างเมื่อปริมาณฝุ่นละอองเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย ข้อเรียกร้องที่สามคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้บริการมาสก์หน้าแก่นักเรียน นักศึกษา CMU อย่างน้อย 200 คนได้ลงนามในคำร้องสนับสนุนความต้องการของ Mor Chor Forward ระบบตรวจสอบอัคคีภัยของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระบุ 280 ฮอตสปอตทั่วประเทศไทย

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรม ไฟป่าและไฟป่าตั้งใจที่จะเคลียร์ cropland ยังคงเป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญต่อหมอกควัน จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าตำบลจองคำในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีค่า PM2.5 ที่เลวร้ายที่สุดที่ 84mcg รองลงมาคือบาทบาทที่อำเภอเมืองลำปางที่ 67 และเวียงอำเภอเมืองพะเยาที่ 66