Report News in Asia

ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง

Posted on December 3, 2018 by admin

การศึกษาซึ่งทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยที่อุทิศตนเพื่อค้นพบปัจจัยทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิด ADHD การค้นพบทางพันธุกรรมเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับชีววิทยาที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาสมาธิสั้น ตัวอย่างเช่นยีนบางตัวมีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองขณะที่คนอื่น ๆ มีความสำคัญต่อการทำงานขององค์ความรู้

เช่นภาษาและการเรียนรู้ โดยรวมแล้วผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวแปรความเสี่ยงโดยปกติจะกำหนดจำนวนยีนที่แสดงออกและยีนที่ได้รับผลกระทบจะแสดงออกในสมองส่วนใหญ่ ยีนดังกล่าวมีผลต่อการกระตุ้นในคนที่มีสุขภาพดี ในการศึกษานักวิจัยยังได้เปรียบเทียบผลลัพธ์ใหม่กับผู้ที่ได้รับการศึกษาทางพันธุกรรมในการวัดพฤติกรรมการเป็นโรคหอบหืดในประชากรทั่วไปอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยค้นพบว่าตัวแปรทางพันธุกรรมเดียวกันที่ก่อให้เกิดการวินิจฉัยโรคสมาธิสั้น ยังส่งผลกระทบต่อความไม่ใส่ใจและความอึกทึกในประชากรทั่วไป